Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Arvoisa herra puhemies! Euroopan unionin komissio julkaisi luonnon ennallistamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen kesäkuussa 2022. Niin sanotulla ennallistamisasetuksella tavoitellaan luonnontilan parantamista maa-, metsä- ja merialueilla sekä kaupungeissa. Asetus on vasta komission ehdotus, jonka sisältöön voidaan vielä vaikuttaa. Esitys tarvitsee perusteellisia muutoksia ennen kuin EU-parlamentti ja jäsenmaat voivat hyväksyä sen.

Täällä Suomen eduskunnassa on myös noustu kapinaan. Useampi valiokunta on jo antanut oman lausuntonsa, jossa vastustetaan esitystä. Nykyisellään sisältöä ei voi hyväksyä, sillä se vaikuttaa haitallisesti Suomen maa- ja metsätalouden toimintakykyyn ja koko kansantalouteen.

Komission ehdotus lähtee ajatuksesta, että menneisyyden luonto on ollut monimuotoisempi, ja siksi ennallistamista koskevien toimien vertailukohdaksi on päätetty 70 vuoden takainen ympäristön tila. Jos komission esitys toteutuisi, Suomessa jouduttaisiin Brysselin sanelemana ennallistamaan jopa miljoonia hehtaareja. Näistä hehtaareista vesistöjen, metsien, soiden ja turvepeltojen osuus olisi suurin.

Kritiikki ennallistamisasetusta kohtaan on ollut ankaraa niin täällä Suomessa kuin myös EU-parlamentissa. Kukaan ei kyseenalaista luonnon suojelemisen ja monimuotoisuuden vaalimisen tarpeellisuutta, mutta esitystä tavoitteisiin pääsemiseksi pidetään yleisesti huonosti valmisteltuna ja epäoikeudenmukaisena.

Tyytymättömyyttä ovat aiheuttaneet esityksen kohtuuttomat kustannukset epävarmoihin hyötyihin nähden. Komission arvion mukaan ennallistamisesta koituvat kustannukset olisivat Suomelle 930 miljoonaa euroa vuodessa. Erityistä ärtymystä aiheuttaa esityksen sisältämän kansallisen liikkumavaran niukkuus. Jäsenmaille ei olisi tulossa valinnanvapautta siihen, mihin ennallistamisen voisi kohdentaa.

Arvoisa puhemies! Euroopan maiden luonnon tila ja tarpeet suojelulle vaihtelevat paljon. Suurinta huutoa ennallistamisen välttämättömyydestä pitävät ne Euroopan unionin jäsenmaat, jotka ovat hakkauttaneet omat metsänsä kauan sitten. Kaiken päälle suomalaisten maan- ja metsänomistajien omaisuudensuoja heikkenisi ja jokamiehenoikeuksien lisäksi ihmisten mahdollisuudet metsistä ja muusta luonnosta nauttimiseen arjessa vaarantuisivat.

Luonnon tilan heikkeneminen maailmalla ja osin myös Suomessa on vakava asia, johon tarvitaan ratkaisuja. Nyt jos koskaan pitää päinvastoin tehdä politiikkaa, jolla mahdollistetaan metsien ja kotimaisten luonnonvarojemme kestävä käyttö. Tehtävämme on varmistaa, että suomalaisilla on kaikissa tilanteissa Suomessa tuotettua ruokaa ja energiaa. Huoltovarmuuden varmistamisen ohella on tärkeää tukea työtä ja toimeentuloa koko Suomessa.

Saastuttavien fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puhtailla ja mieluiten uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla on myös vaikuttavin tapa päästöjen vähentämiseksi. Niiden raaka-aineet tulevat maasta ja metsistä.

Vaikka Euroopan unionissa on paljon hyvää, pyrkimys puuttua jäsenmaiden oleellisiin kansallisiin asioihin pitää pysäyttää. Tällä linjalla komissio murentaa vakavasti unionin oikeutusta. Päätösvalta näissä asioissa kuuluu yksiselitteisesti Suomelle ja ylipäätään Euroopan unionin jäsenmaille.

Suomessa metsät ovat säilyneet ja luonnosta on huolehdittu, koska se on välttämätöntä kestävässä metsätaloudessa. Nyt ei pidä Suomen antaa yhtään myöten loputtomille vaatimuksille lisätalkoista, sillä kovimmat päästöjen aiheuttajat ovat ihan muualla. Suomen edustajien tulee tehdä selväksi EU-pöydissä, että suomalaiset kyllä tietävät itse parhaiten, miten omia metsiämme tulee hoitaa.

9.11.2022