Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Arvoisa puhemies! Hoitajapula riivaa maatamme, mutta emme ole tässä tilanteessa yksin. Hoitajista on pulaa kaikissa kehittyneissä maissa. Yhteistä näille maille on sama väestörakenne: ikääntyvien määrä kasvaa, ja muut ikäluokat pienenevät. Hoitoalalle ei hakeudu töihin hoitajia entiseen malliin jo ihan tästäkin syystä.

Kun keskustelemme hoitajamitoituksen toimeenpanon siirtämisestä, keskustelemme samalla todella vakavasta aiheesta, nimittäin vanhustenhoidon nykytilasta ja hoitajien riittävyydestä. Hoitajapula on pitkäaikaisen kehityksen tulos, ja sitä ovat eriasteisella vakavuudella olleet ratkomassa kaikki hallituspuolueet vuorollaan. Toivon, että tässä keskustelussa jätettäisiin syyttävä asenne syrjään. Me kaikki haluamme parasta mahdollista hoivaa sekä arvokasta ja turvallista vanhenemista ikäihmisille. Nämä ihmiset ovat olleet rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa meille kaikille.

Hoitajapula on tullut valitettavan tutuksi useille tuhansille perheille, ja on se koskettanut myös minunkin perhettäni. Yli 90-vuotias appiukkoni Esko-vaari joutui useamman kuukauden ajaksi yli 70 kilometrin päähän toiseen kaupunkiin hoitokotiin, koska kotikaupungista ei löytynyt hoitopaikkaa. Hoitopaikkaa ei ollut, koska ei ollut tarpeeksi hoitajia.

Hoitajapula sulkee hoitoyksiköitä, koska niitä ei voi pitää auki laittomilla mitoituksilla. Vähävaraiset kaupungit ja useamman kunnan muodostamat hyvinvointikuntayhtymät ovat ulkoistaneet viime vuosina vanhustenhoitoa yksityisille toimijoille viimeistään siinä vaiheessa, kun niiden omistuksessa olevissa yksiköissä on ilmennyt merkittävää korjaustarvetta tai tarve rakentaa uusi yksikkö. Nyt on sitten tilanne omassa seutukunnassani ja ympäri Suomea niin, että hyväkuntoisia ja uudenkarheitakin yksiköitä on jouduttu laittamaan kiinni maaseutualueilla ja niiden vanhukset on siirretty usean kymmenen kilometrin päähän, jonne esimerkiksi ikääntyneellä puolisolla ei ole mahdollisuutta entiseen tapaan päästä tapaamaan puolisoaan päivittäin, kuten aiemmin oli, kun hoitoyksikkö oli omassa kyläkeskuksessa. Yksiköitä on kiinni, ja ne odottavat aikaa, jolloin hoitajia on riittävästi niiden avaamiseen.

Arvoisa puhemies! Vanhustenhoidon vastuuhenkilöiltä on kuulunut jo jonkin aikaa, ettei täyttä hoitajamitoitusta voida saavuttaa tässä tilanteessa, jossa hoitohenkilöstöä ei yksinkertaisesti ole riittävästi saatavilla. Säädimme hoitajamitoituksen 0,7 tehostettuun palveluasumiseen reilu kaksi vuotta sitten laajalla kannatuksella täällä eduskunnassa. Lain säätämistä vauhdittivat räikeät laiminlyönnit, jotka olivat tulleet ilmi vanhustenhoitoyksiköissä eri puolilta Suomea. Liian vähäisellä henkilöstömäärällä oli teetätetty töitä, minkä seurauksena olivat laiminlyödyt vanhukset ja nääntyneet hoitajat, joilta oli riistetty ammattiylpeys.

Asiantuntijakuulemisissa kyllä tiedostettiin hoitajamitoituksen hankala toteutettavuus juuri sen vuoksi, että hoitajista oli ollut pulaa jo monen vuoden ajan. Arvelimme kuitenkin sosiaali‑ ja terveysvaliokunnassa, että hoitajamitoitus voisi olla vahva väline parantaa hoitoalan vetovoimaisuutta. Mitoitus suojaisi henkilöstöä liikakuormitukselta ja parantaisi hoidon laatua.

Arvoisa puhemies! Meidän kannattaa olla kiinnostuneita siitä, mitä hoitajille kuuluu. Nuoret hoitajat äänestävät nyt jaloillaan. He hakeutuvat pois alalta, jossa heitä on yhä vähemmän ja jossa he kokevat, ettei heitä arvosteta. Terveydenhoitoala ei kaadu yksistään alanvaihtajiin, vaan vuoteen 2030 mennessä puolet tämän hetken sosiaali‑ ja terveydenhoitoalan ammattilaisista siirtyy eläkkeelle. Jo nyt puuttuu 8 000 hoitajaa, mutta vuoteen 2035 mennessä tarvitaan THL:n laskelmien mukaan 200 000 uutta sote-alan osaajaa. Nyt kun työmarkkinaosapuolet pääsivät ratkaisuun palkoista, on tarmolla paneuduttava muihin hoitoalaa riivaaviin ongelmiin, kuten työoloihin ja rakenteisiin. Lisäksi sote-alaan kuuluu myös paljon sellaista työtä, jota pystyy tekemään muukin kuin sote-tutkinnon suorittanut henkilö. Siksi on väljennettävä tulkintaa, ketkä voivat tehdä avustavia tehtäviä, jotta hoitajat voivat keskittyä koulutustaan vastaavaan hoitotyöhön.

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä oleva hallituksen esitys esittää hoitajamitoituksen täyttä toimeenpanoa ikääntyneiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä siirrettäväksi noin puolella vuodella eteenpäin alkuperäisestä aikataulusta. Tässä vaikeassa tilanteessa se on viisasta ja perusteltua.

17.1.2022